kyk bitiş tarihi

KYK Burs Bitiş Tarihi hakkında Yönetmelik

KYK Bitiş tarihi ve kyk alma şartları hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan işlemlerin hukuki dayanağıdır.
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs-kredi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam