Kyk Öğrenim Kredisinin Kesilme Durumları

Kyk Öğrenim Kredisinin Kesilme Durumları
Kyk (kredi Yurtlar Kurumu tarafından çıkartılan Öğrenim Kedisi Yönetmeliğinin "Kredinin Kesilme Durumları" nı düzenleyen yedinci bölümünde yer alan maddelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.Buna göre;

Kyk Öğrenim Kredisi "Öğretim Kurumundan Ayrılma, Çıkarılma veya Geçici Olarak
Uzaklaştırılma Halinde Kredinin Kesilmesi" başlıklı 23.Maddesinde - Kredi almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında veya herhangi bir nedenle çıkarıldığında, kredisi kesilir. Ancak; öğretim kurumundan ayrıldığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde öğrenimine başlaması ve talebi halinde kredisinin ödenmesine devam edilir.

KYK Öğrenim Kredisi Ödenmesi

KYK Öğrenim Kredisi Ödenmesi
Kradi Yurtlar Kurumu KYK tarafından çıkartılan Öğrenim Kredisi Yönetmeliğin altıncı bölümünde "Kredinin Ödenmesi" ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

KYK Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin "Öğrenciye Kredinin Ödenmesi ve Süresi" başlıklı 20.Maddesinde- Öğrenciye, öğrencilik hali devam etmek ve kredi almasına engel bir durumu olmamak koşuluyla, okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar kredi verilir. Kredi almakta iken, devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin kredilerinin ödenmesine devam olunur. Ancak; öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin, önceki aldığı kredi süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek kredi süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

KYK Öğrenim Kredisine Hakkazanma

KYK Kredi Yurtlar Kurumu tarafından çıkartılan Öğrenim kredisi yönetmeliğinin Krediye Hak Kazanma başlıklı 5. Bölümünde öğrenim kredisi kazanma ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi yönetmeliğinin "Krediye Hak Kazanma" başlıklı 16.Maddesinde - (Değişik 05-01-2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete) İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.
Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği taktirde kredi almaya hak kazanır.

KYK Kredi Tahsisinden Önceki İşlemler

KYK (kredi Yurtlar Kurumu) tarafından üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim hayatları boyunca verilen kredi yani borç tahsisi için öncelikle yapılması gereken işlemler "Kredi Tahsisinden Önceki İşlemler" olarak kyk öğrenim kredisi bölümünde yer almakta olup yönetmeliğin ilgili maddelerine göre

Kyk Öğrenim Kredisi yönetmeliğinin "Kredi Müracaatlarının Kabulü" başlıklı 10. maddesinde - Dağıtım-Kabul merkezleri tarafından teslim alınan Kredi Müracaat Formları ile varsa istenen diğer belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. denildiğinden müracaatlar genel müdürlüğe ulaştırılmak zorundadır. Ancak bu konuda kurum internet sayfasını kullanmaktadır.

Kyk Öğrenim Kredisi Müracaat İşlemleri

Kyk Öğrenim Kredisi Müracaat İşlemleri
Kyk (kredi Yurtlar Kurumu) tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilere verilenöğrenim kredisi müracaat işlemleri KYK öğrenim bursu yönetmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiş olup "Öğrenim Kredisine Müracaat" bölümünde yer alan

"Kredi Müracaatı" başlıklı 7.Maddesinde - Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Kredi Müracaat Formunu dağıtım-kabul merkezlerinden temin ederek varsa istenilen diğer belgelerle birlikte dağıtım-kabul merkezlerinden her hangi birine teslim eder. hükmü gereği öğrencilerden müracaat alınmaktadır.

Kyk Kredi Tahsis Kontenjanlarının Tespiti

Kyk tarafından Yüksek Öğrenimde okuyan öğrencilere verilen KYK kredili burs yani kyk öğrenim kredisi kontenjanlarının tespiti ve değerlendirilmesi işlemleri KYK Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin ikinci bölümünün "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti ve Değerlendirme" konulu ve "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti" başlıklı 5. maddesinde - Kredi Tahsis Kontenjanının tespiti için, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinden; kredinin öğrenim dallarına göre, dağılım oranı ile ilgili görüşleri alınır.

KYk Bursu neden Kesilir?

KYk Bursu neden Kesilir?
KYK Kredi Yurtlar Kurumundan karşılıksız ve geri ödemesiz burs alan öğrencilerin bursları hangi durumlarda kesilir?
Eski adıyla Başbakanlık bursu yeni adıyla KYK Bursu başarılı ve ödeme gücü zayıf öğrencilere verilmektedir. Ancak bazı durumlarda bu burs kesilebilir. KYK Burs Yönetmeliğine göre
Anılan yönetmeliğin Bursun Kesilme Durumları konulu yedinci bölümünün "Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi" başlıklı 24.Maddesinde — (Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. hükmü yer almaktadır.

KYK Karşılıksız Bursu Geri Tahsil Edilir mi?

KYK Karşılıksız Bursu Geri Tahsil Edilir mi?
Bursu Geri Tahsil Edilir mi?
Kyk Burs Yönetmeliğinin 8. maddesinin Sekizinci bölümünde
"Bursun Tahsili" başlıklı 31.Maddesinde — Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.
(Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK Burs Sayısı, Burs Miktarı, Burs Ödeme Zamanı

KYK Burs Sayısı, Burs Miktarı, Burs Ödeme Zamanı
Kyk Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti işlemleri Burs Yöntmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.Kyk Burs tahsis kontenjanını, burs miktarını ve burs ödeme zamanlarını bu yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir.
Burs Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde yer alan "Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti" başlıklı 8.Madesinde— (Mülga birinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034)
(Değişik ikinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034) Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

KYK Bursu Kimlere Verilmez?

KYK Bursu Kimlere Verilmez?
KYK Bursu Verilmeyecek Öğrenciler Kimlerdir
Kyk burs vermeyeceği öğrenciler ile ilgili düzenlemeleri Burs Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 9.Maddesinde açıklamış olup buna göre "Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

KYK burs tahsisi

KYK Burs Tahsisi
Kredi Yurtlar Kurumu KYK tarafından karşılıksız verilen bursun tahsis işlemleri ilgili tüm aşamalar burs yönetmeliğinin Beşinci maddesinde maddeler halinde sayılmıştır.
Burs Tahsis İşlemleri konulu beşinci maddesinin
"Burs Başvurusu" başlıklı 10.Maddesinde — Burs almak isteyen öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. hükmü gereği kurumun internet sayfasından yapılan duyuru ile öğrenciler internetten burs başvurusunda bulunmaktadırlar.

KYK Burs süresini öğrencinin başarı durumu etkiler mi?

KYK Burs süresini öğrencinin başarı durumu etkiler mi?
Öğrencinin Başarı Durumu Burs Verilmesini Etkiler mi?
Burs Yönetmeliğinin altıncı bölümünde kyk tarafından verilen bursun Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu düzenlenmiş olup buna göre

Anılan yönetmeliğin "Burs Verilmesi ve Süresi" 19.Maddesinde — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.denilmektedir.

KYK Ziraat Bankası Kredi Kartı İle Borç Ödeme

KYK Ziraat Bankası Kredi Kartı İle Borç Ödeme
KYK Ödemeleri,Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Kredi Borcu ve Yurt Ücreti Ödeme
KYK Ödemelerinizi Kartınızla hızlıca yapabilirsiniz!
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenim veya Katkı (Harç) Kredisi ve Yurt ödemelerinizi tüm kredi kartları ve banka kartları ile buradan yapabilirsiniz.​​​​

KYK 6082 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Ertelenmesi

KYK 6082 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Ertelenmesi

6082 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Ertelenmesi;
5505 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 351 sayılı kuruluş Kanununda değişikliğe
gidilerek, borçluların Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka
kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi halinde borcunu ödemesinin, kredi alma
süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılabilmesi
imkânı sağlanmıştır.
2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 2012/2013 öğretim yılında birinci öğretim ve açık öğretimde
öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarlarının Devlet tarafından karşılanmasına karar

KYK Burs Kontenjanı Dağılımları

KYK Burs Kontenjanı Dağılımları;
Üniversitelere ÖSYM Kılavuzundaki kontenjanlarının toplamı üzerinden, burs kontenjanı ayrılmıştır.
Üniversiteler kendilerine ayrılan kontenjan nispetinde öğrencilerini belirleyebilmekte ve kendilerine
ayrılan kontenjanın % 20’sine tekabül eden miktarla sınırlı kalmak kaydı ile öğrencilerine aylık burs
miktarının iki katı veya üç katına kadar burs verilmesini talep edebilmektedirler. 2013 yılındaki 30.885
kontenjan ile birlikte son dokuz yılda toplam 263.537 burs kontenjanı ayrılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğüne; 3580 sayılı Kanun uyarınca,
burs kontenjanı ayrılan öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını ilk 5 tercihinde kazanan